HILLSQUAD 2021 ©

Algemene voorwaarden

AVG

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aangegane overeenkomsten door Hillsquad, geregistreerd onder KVK-nummer: 76460509. Bij het afnemen van de diensten van Hillsquad gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Hillsquad niet bindend en niet van toepassing. 

 

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 Hillsquad voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website, grafische ontwerpen, social media contentcreatie, fotografie en/of videografie, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden. 

2.2 De klant is verplicht voldoende materiaal voldoend aan artikel 3 te leveren aan Hillsquad en Hillsquad voldoende medewerking te verlenen zodat het Hillsquad mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren. 

2.3 Hillsquad heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Hillsquad en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.4 Hillsquad is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan Hillsquad geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Hillsquad en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Hillsquad dat al het door de klant aan Hillsquad aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Hillsquad te laten gebruiken bij het ontwikkelen van een website, grafische vormgeving of social media contentcreatie.

3.3 Het is Hillsquad niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Hillsquad noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

 

4. Prijzen

4.1 Alle door Hillsquad opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij deze nadrukkelijk anders zijn aangegeven.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Hillsquad verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Hillsquad op de factuur vermeldde bank- of girorekening (tenzij anders afgesproken zoals bij betaling in termijnen. Dit wordt ook op de factuur vermeld.)

4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en binnen 14 dagen na het versturen van een betalingsherinnering nog geen betaling van de klant is ontvangen, vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Hillsquad en de klant en deze algemene voorwaarden. Hillsquad behoudt zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de dienst/het product, zonder de verplichting de dienst/het product over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragings-rente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

 

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

5.1 Hillsquad maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website, social media, te weten: WooCommerce, Facebook.com, Google.com, Instagram.com.

5.2 Hillsquad is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c.q. webwinkel verloren gaan.

5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c.q. webwinkels kunnen niet worden verhaald op Hillsquad.

5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. Dit slaat echter op het eindproduct, niet op het bronbestand. Het bronbestand kan tegen betaling overgenomen worden. Hillsquad behoudt het recht om het eindproduct en bronbestand te gebruiken voor marketing doeleinden.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Hillsquad garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Hillsquad is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hillsquad. Hillsquad is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

7.3 Indien Hillsquad, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 De klant is gehouden Hillsquad te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Hillsquad mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

 

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Hillsquad niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

9. Extra uitgaven

Aan alle extra uitgaven buiten het contract om, maar als onderdeel van de opdracht wordt extra in rekening gebracht bij de Klant. Dergelijke kosten zullen alleen worden gemaakt door Hillsquad na specifieke goedkeuring van de Klant.

 

10. Schadeloosstelling

Klant vrijwaart Hillsquad voor alle verliezen, uitgaven of schade die kunnen worden geleden door Hillsquad als gevolg van een verzuim of schending van voorwaarden door de Klant onder dit Contract.

 

11. Conflictenbemiddeling

Elk geschil verschil of vraag die voortvloeit uit deze overeenkomst wordt in eerste instantie opgelost tussen de Partijen. Wanneer deze eerste poging tot overeenstemming niet tot een oplossing lijdt, zal een beroep worden gedaan op bemiddeling bij De Raad van Mediators.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op.

Hillsquad

E: contact@hillsquad.nl

Wij maken gebruik van cookies op deze website.

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo, heb je een vraag? Stuur ons een bericht op WhatsApp.